Podmínky užití

Milí návštěvníci webových stránek www.oys.cz, právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich on-line kurzů, on-line lekcí i lekcí naživo a zboží. Na webových stránkách www.oys.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o Vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s obchodními podmínkami.


Zkušební provoz

Od 1. 5. 2020 jsme zahájili zkušební provoz. Jinými slovy, stále vychytáváme mouchy a vše pravděpodobně ještě nebude fungovat perfektně. Pokud budete mít s dostupností služby, kvalitou přenosů, nebo čímkoliv dalším na našem webu obtíže, tak nás prosíme neváhejte kontaktovat. Vše vyřešíme k Vaší plné spokojenosti.


KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej on-line kurzů, on-line lekcí a zboží (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a objednávku lekcí naživo přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci lekcí naživo.

Samotný nákup produktů a objednávání lekcí naživo a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi naší společností jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím. Realizace lekcí naživo probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi naší společností jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.


Obsah VOP:

I. Základní údaje o naší společnosti    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a lekcí naživo a jak se platí?

V. Jakým způsobem Vám budou produkty a lekce naživo dodány?

VI. Uživatelský účet

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

X. Závěrem


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Scripted s.r.o.

IČ:                              07455569

Sídlo:                          Vršní 396/6, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:                        info@oys.cz

Telefon:                      +420 773 929 252

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 300976. Naše společnost není plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s naší společností uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes webové rozhraní objedná lekci naživo a uzavře s naší společností Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná lekci naživo, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, pak v takovém případě přímo uvedením IČ potvrzujete, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i lekce naživo přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách. 

2. POPIS PRODUKTŮ a LEKCÍ NAŽIVO: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů (videozáznamů), on-line lekcí (přímých videopřenosů) i lekcí naživo. Na webu je uvedený jejich obsah, u on-line lekcí i dobu trvání a informace, jak se připojit.  Je-li v nabídce i zboží (zpravidla vztahující se k józe), najdete na webovém rozhraní i popis zboží, včetně možných variant rozměrů a provedení. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a LEKCÍ NAŽIVO (s termínem konání uvedeným přímo na webovém rozhraní): Pro objednání kurzů a lekcí je nutné se na webovém rozhraní nejprve zaregistrovat (vytvořit uživatelský účet) zadáním jména, příjmení, e-mailu a vlastního hesla. U zboží není nutné se před objednávkou registrovat. K objednání konkrétního produktu nebo lekce naživo přes webové rozhraní pak stačí kliknutím vybrat konkrétní produkt nebo lekci, zadat informace o platební kartě (číslo, platnost a cvc kód) a následným kliknutím na tlačítko „Nákup“ objednávku dokončit, u zboží vyberete i způsob doručení a zadáte doručovací adresu a telefon (aby Vás mohl přepravce kontaktovat). 

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Nákup“ pod objednávkou. Odesláním objednávky je Smlouva mezi námi uzavřena. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi. 

V případě, že budeme mít o uzavřené objednávce pochybnosti, můžeme Vás kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. Pokud se nepodaří pravost objednávky ověřit, nebudeme se takovou objednávkou zabývat.

Objednávat produkty a lekce naživo přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ a LEKCÍ NAŽIVO: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů a lekcí i lekcí naživo nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy pro ně cenou konečnou. U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo lekce naživo v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo lekci naživo dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt nebo lekci naživo dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platební brány STRIPE. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe Payments Europe, Ltd., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedené společnosti, která
 s námi tato společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti můžete nalézt na https://stripe.com.  

5. SPLATNOST CENY: S ohledem na způsob platby je cena splatná v okamžiku odeslání Vaší objednávky. U on-line lekcí i lekcí naživo musí být vždy objednávka provedena a cena zaplacena před zahájením lekce. 

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka prostřednictvím platební brány připsána na náš účet. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. 

Produkty ani lekce naživo není možné hradit formou splátkového kalendáře. 

Fakturu Vám zašleme do 7 pracovních dnů po provedení úhrady v elektronické formě na e-mail zadaný v objednávce, resp. při registraci.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A LEKCE NAŽIVO DODÁNY?

A. Dodací podmínky:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi on-line kurzu (videozáznamu) Vám bude produkt po provedení platby dodán zasláním odkazu, na kterém bude obsah kurzu zpřístupněn, a to zpravidla prostřednictvím kliknutí na tlačítko „pokračovat v kurzu“. Při koupi on-line lekce (přímý on-line přenos) Vám bude zpřístupněn odkaz pro připojení k lekci, včetně návodu pro připojení. U živých lekcí Vám zašleme po úhradě lekci podrobnější informace ke konání lekce.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu Vámi uvedenou v objednávce nebo uloženo k vyzvednutí u vybraného partnera sítě Zásilkovna, podle toho, jaký způsob dopravy a jakého přepravce z dostupných možností jste v objednávce zvolili. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nemůže na naší straně v důsledku toho dojít k nesplnění závazku zboží dodat. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, těžko byste následně prokazovali, že zboží nebylo dodáno v neporušeném obalu a současně není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. On-line kurz bude dodán obratem po provedení objednávky a úhrady, zpravidla během několika minut. On-line lekce i lekce naživo budou dodány (realizovány) v termínu, který je pro ně stanovený přímo v popisu lekce. Zboží bude dodáno zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na náš bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak naše společnost od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem. U zboží na objednávku bude dodací lhůta sjednána vždy individuálně s ohledem na aktuální výrobní kapacity a náročnost výroby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U on-line produktů a lekcí naživo nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno přepravné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku opakovaně bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu opakovaného doručování zásilky vzniknou. 

 

B. Storno podmínky lekcí naživo: 

1. ÚČAST NA LEKCI NAŽIVO: Jako Kupující máte právo absolvovat lekci naživo za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. konkrétní čas lekce, místo konání v rámci stejné obce/města, a ve výjimečných případech (zejména nemoc, nařízená karanténa) i změnit osobu lektora přičemž o takové změně Vás předem vyrozumíme, a to bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o změně. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Lekce naživo se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na lekci naživo je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se námi a v případě, že je to vzhledem k programu lekce i osobě náhradníka (zejména jeho zdravotnímu stavu) přípustné a možné.

3. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by lekce naživo byla zrušena z důvodů na naší straně a nikoli z důvodů na Vaší straně a nikoli z důvodů zásahu vyšší moci nebo právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy a Vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení lekce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. V ostatních případech je platba nevratná. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na lekci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 48 hodin před zahájením lekce naživo, bude vrácena celá zaplacená cena, pokud účast zrušíte v době mezi 48 až 24 hodin před zahájením lekce naživo, bude vráceno 50 % zaplacené ceny a v případě zrušení účasti v době kratší je cena nevratná. 

 

C. Zvláštní upozornění

1. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím on-line kurz, on-line lekci nebo lekci naživo jsou určeny pouze pro účely konkrétní lekce nebo kurzu a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

2. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ON-LINE LEKCÍ A LEKCÍ NAŽIVO: 

Kupující je v celém průběhu lekce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný.

Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené.

Při lekci naživo se Kupující zavazují řádně zvážit, zda jim jejich aktuální zdravotní stav, pohybový rozsah, dosavadní zkušenosti s cvičením apod. umožňují lekci v plném rozsahu absolvovat a pokud nikoli, lekci neabsolvují anebo ji absolvují jen v té části, ve které jim to jejich aktuální stav a schopnosti a dovednosti umožní. Na svá případná zdravotní omezení Kupující lektora předem upozorní, resp. upozorní i v průběhu lekce, pokud dojde ke změně. Kupující se zavazují respektovat pokyny lektora.

Při lekcích konaných on-line nemá lektor možnost plně na dálku posoudit, zda účastník provádí jednotlivé cviky správně a nemá ani přímou zpětnou vazbu o zdravotní nebo dovednostní způsobilosti tak jako při lekci naživo. Proto Kupující bere na vědomí, že je sám plně odpovědný za posouzení způsobilosti ke cvičení v průběhu dané on-line lekce. Obdobně to platí i pro on-line kurzy, kdy vzhledem k tomu, že jde o videozáznamy, je zcela vyloučená on-line zpětná vazba.

3. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI NA LEKCI NAŽIVO: Kupující jsou povinni při účasti na lekci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí lekci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, kdy Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah lekce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh lekce narušovat nevhodným chováním anebo by byl zjevně nezpůsobilý pro absolvování lekce. V případě vyloučení Kupujícího z lekce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani zčásti.

 

VI. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

1. Jak už bylo uvedeno výše, pro objednávku on-line kurzů, on-line lekcí i lekcí naživo je nutné se na webovém rozhraní registrovat. Po provedení registrace Vám na zadaný e-mail přijdou přístupové údaje k Vašem uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Rovněž se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@oys.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. ON-LINE KURZY: Tyto produkty jsou tzv. digitálním obsahem. Učiněním objednávky souhlasíte s tím, že Vám tento produkt bude dodaný ve 14denní lhůtě po uzavření Smlouvy (přičemž on-line kurz je zpřístupněn zpravidla okamžitě, v řádu několika minut po uzavření Smlouvy). V takovém případě současně upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 písm. l) NOZ nelze od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.  

3. ON-LINE LEKCE A LEKCE NAŽIVO: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném. Obě tyto podmínky jsou v případě těchto produktů splněné. Odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů tak nemůžete, ale můžete využít storna za podmínek uvedených v čl. V. těchto VOP. 

4. Je-li možné od Smlouvy odstoupit a využijete-li této možnosti, pak nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, tedy na bankovní kartu, leda byste do odstoupení uvedli číslo účtu, kam si přejete zaslat peníze místo zaslání na kartu a tím souhlasili s vrácením na účet místo na kartu. 

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 3 dnů po její splatnosti, resp. u on-line lekcí a lekcí naživo před jejich zahájením, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

6. Jak Vy jako Kupující, tak naše společnost jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

7. Je-li vám společně s produktem nebo lekcí naživo poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. 

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňujeme, že u zboží při srovnání dodaného zboží a zboží vyobrazeného na webovém rozhraní může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U on-line a on-line lekcí vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. Při problémech s připojením u on-line lekce nás prosím kontaktujte, informace je vždy uvedena přímo v popisu produktu.

5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud Vám on-line kurz nebo on-line lekce (resp. i přístupové údaje nebo přihlašovací odkaz) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Spotřebiteli poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme Vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@oys.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

  

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@oys.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 15. července 2020.